SỨ ĐIỆP BA THIÊN SỨ

Sứ Điệp Ba Thiên Sứ trong Khải huyền 14 chứa những lời cảnh báo cuối cùng từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với thế gian trước sự tái lâm của Chúa Giê-su. Những thông điệp này có tầm quan trọng lớn lao không kém gì thông điệp của Nô-ê trước Đại Hồng Thủy. Vì vậy, bất kỳ những tín đồ thực sự của Chúa phải cần hiểu biết về các sứ điệp này.

Điều cần để ý là những thông điệp này chứa những lời cảnh báo mạnh mẽ và thảm khốc, không chỉ dành cho những người ngoại đạo, mà đặc biệt là cho những người tự xưng là có đức tin theo Chúa. Tuy nhiên, đây là những thông điệp của tình yêu thương, bởi vì Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ tình yêu của Ngài với chúng ta bằng những lời tốt đẹp, mà Ngài cũng bày tỏ tình yêu thương của Ngài bằng những lời cảnh báo và phán xét, nhằm giúp chúng ta có thể tránh những hậu quả xấu nếu chúng ta chú ý và vâng lời những lời cảnh báo đó.

Điều đáng chú ý nữa là cứ khi chúng ta giảng dạy những thông điệp cảnh báo của Đức Chúa Trời cho các Hội Thánh thời bây giờ thì đa số họ sẽ nói với chúng ta rằng chúng ta không "yêu thương" họ, và đa số sẽ từ chối những thông điệp này. Nhưng Chúa đã phán gì? "Còn Ta, những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt. Vậy, con hãy sốt sắng và ăn năn đi! (Khải Huyền 3:19). Vì vậy, tất cả mọi người cần phải chú ý và lắng nghe những lời cảnh báo này!

Sứ điệp của vị thiên sứ thứ nhất (Khải Huyền 14:6-7):

Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.

Tóm lược: sứ điệp này kêu gọi nhân loại kính sợ, tôn vinh, và thờ phượng Đức Chúa Trời thực hữu duy nhất - tức là Đức Chúa Cha (Ma-thi-ơ 11:25, Lu-ca 10:21, Khải Huyền 14:7, Công Vụ 4:24-27, Giăng 17:3, 1 Cô-ring-tô 8:6).      >>> Xem thêm <<<

Sứ điệp của vị thiên sứ thứ hai (Khải Huyền 14:8):

Một vị thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau tuyên bố: Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó.

Tóm lược: sứ điệp này cảnh cáo về sự sụp đổ của Babylôn lớn, và tuyên bố các tội ác và các giáo lý sai lạc (rượu tà dâm) của nó. Babylôn chính là Giáo Hội Công Giáo La Mã - đây là Hội Thánh sa ngã, được biểu tượng bởi người đàn bà tà dâm trong Khải Huyền 17:1-6. Khải Huyền 18:4 kêu gọi chúng ta ra khỏi Babylôn nghĩa ra khỏi nó và ra khỏi bất kỳ Hội Thánh nào mà liên hiệp với nó.     >>> Xem thêm <<<

Sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba (Khải Huyền 14:9-12):

Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng loan báo: Nếu ai thờ phượng con thú và hình tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cũng những kẻ chịu dấu của Danh nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-su.

Tóm lược: sứ điệp này có hai phần. Phần thứ nhất tuyên bố rằng Dấu con Thú sẽ là luật ép buộc mọi người tôn thờ vào ngày "Chủ Nhật", và Dấu của Danh Con Thú chính là Danh "Phạm Thượng" của Con Thú (Khải Huyền 13:1, 13:16-17) - tức tôn thờ "chúa Ba Ngôi" của Công Giáo. Hình tượng Con Thú sẽ được hình thành khi nước Mỹ liên hợp với những giáo hội Tin Lành cải chánh ở Mỹ để lập thành "Hội Thánh Nhà Nước" - hình tượng giống như Con Thú (Tòa Thánh Vatican) và Babylôn (Giáo Hội Công Giáo). Con Thú thứ hai (nước Mỹ) này sẽ ép buộc dân gian nhận Dấu Con Thú Hoặc Tên Con Thú Hoặc Số của Nó (Khải Huyền 13:16-17). Còn Số Con Thú là Số của Giáo Hoàng "VICARIUS FILII DEI" = 666.    >>> Xem thêm <<<

Phần thứ hai của sứ điệp này nói về các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, và có đức tin vững nơi Chúa Giêsu.   >>> Xem thêm <<< 

(Trang này vẫn đang làm, chưa được hoàn chỉnh)