top of page

Những bài giảng của Chúa Giê-su

Anh em là muối của đất

Nghĩ đến các môn đồ, Chúa Giê-su nói: “Anh em là muối của đất” (Ma-thi-ơ 5:13). Dĩ nhiên họ không phải là muối theo nghĩa đen. Nhưng muối là chất bảo quản.

Những ai thật sự hạnh phúc?

Ai cũng muốn được hạnh phúc. Biết điều này nên Chúa Giê-su mở đầu bài giảng trên núi bằng cách giải thích ai là người thật sự hạnh phúc.

Hãy đưa luôn má bên trái

Chúa Giê-su đưa ra lời khuyên về cách đối xử với những người gây tổn thương hoặc xúc phạm chúng ta. Ngài nói: “Đừng chống cự người ác, nếu bị ai tát má bên phải thì hãy đưa luôn má bên trái cho họ” (Ma-thi-ơ 5:39).

bottom of page