top of page

Anh em là muối của đất

Nghĩ đến các môn đồ, Chúa Giê-su nói: “Anh em là muối của đất” (Ma-thi-ơ 5:13). Dĩ nhiên họ không phải là muối theo nghĩa đen. Nhưng muối là chất bảo quản. Trong đền thờ Đức Chúa Trời, có một lượng muối lớn gần bàn thờ được dùng để rải lên lễ vật. Muối tượng trưng cho sự không mục rữa, không thối nát (Lê-vi 2:13; Ê-xê-chi-ên 43:23, 24). Các môn đồ của Chúa Giê-su là “muối của đất” theo nghĩa là ảnh hưởng của họ trên người khác có tác dụng bảo tồn, tức giúp người ta tránh bị thối nát về đạo đức và thiêng liêng. Thật vậy, thông điệp họ rao truyền có khả năng bảo tồn sự sống cho tất cả những ai hưởng ứng.

Chúa Giê-su cũng nói với các môn đồ: “Anh em là ánh sáng của thế gian”. Người ta không thắp đèn rồi lấy thúng đậy lại, nhưng đặt trên chân đèn để nó có thể chiếu sáng. Thế nên, Chúa Giê-su khuyến giục: “Hãy chiếu ánh sáng của anh em trước mặt người ta, hầu cho họ thấy việc tốt lành của anh em và tôn vinh Cha trên trời”.—Ma-thi-ơ 5:14-16.

bottom of page