top of page

Chúa Giê-su Christ

Các câu Kinh Thánh về Chúa Giêsu là Con ĐCT

Các câu KT sau đây cho thấy rằng Chúa Giêsu là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời có một và thật.

Nhân tính và thần tính kết hợp

Đấng Christ có hai bản tính, bản tính con người và bản tính Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su nói Ngài được sanh từ Chúa Cha

Ba đoạn trong Tân Ước cho thấy Chúa Giê-su tự nhận rằng Ngài được sanh từ Đức Chúa Cha.

bottom of page