top of page

Đức Chúa Cha

Các câu Kinh Thánh về Đức Chúa Trời

Các câu Kinh Thánh sau đây cho thấy Đức Chúa Trời có một và thật chính là Đức Chúa Cha. Ngài là Đấng Tối Cao, Đức Chúa Trời của người Do Thái, Cha ruột của Chúa Giê-su Christ.

Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi

Giăng 4:24 cho thấy rằng người đàn bà mà Chúa Giê-su gặp bên giếng Gia-cốp đã không hiểu đúng về bản chất của Đức Chúa Trời.

bottom of page