top of page

Các câu Kinh Thánh về Chúa Giêsu là Con ĐCT


Thánh Thi 2:7 - Ta sẽ truyền sắc chỉ của CHÚA. Ngài phán cùng Ta: “CON LÀ CON TA, NGÀY NAY, CHÍNH TA ĐÃ SINH CON.”

Châm Ngôn 8:22-30
22 Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, Và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta.
23 TA ĐÃ ĐƯỢC LẬP NÊN / SANH RA TỪ TRƯỚC VÔ CÙNG TỪ KHI NGUYÊN THỈ, trước khi dựng nên trái đất.
24 Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều. THÌ TA ĐÃ SANH RA RỒI.
25 Trước khi núi non chưa lập nên, Và các gò nổng chưa có;
26 Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, THÌ TA ĐÃ SANH RA RỒI.
27 Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.
28 Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững chắc,
29 Định bờ cõi cho biển, Để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, Và khi Ngài lập nên trái đất,
30 THÌ TA Ở BÊN NGÀI LÀM THỢ CÁI, HẰNG NGÀY TA LÀ SỰ KHOÁI LẠC NGÀI, VÀ THƯỜNG THƯỜNG VUI VẺ TRƯỚC MẶT NGÀI.
(1 Cô-rinh-tô 1:24 nói Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời)

Châm Ngôn 30:4 - Ai đã lên trời, rồi lại xuống? Ai đã góp gió trong lòng tay mình? Ai đã bọc nước trong áo mình? Ai lập các giới hạn của đất? DANH NGƯỜI LÀ CHI, VÀ TÊN CON TRAI NGƯỜI LÀ GÌ? Nếu người biết, hãy nói đi.

Mi-ca 5:2 - Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, Ngươi thật nhỏ trong các bộ tộc của Giu-đa, Nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một người. NGƯỜI ẤY SẼ THAY TA CAI TRỊ DÂN Y-SƠ-RA-ÊN. GỐC TÍCH NGƯỜI CÓ TỪ THUỞ TRƯỚC, TỪ NHỮNG NGÀY XA XƯA.

Ma-thi-ơ 3:17 - Có tiếng từ trời phán rằng: “ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Ma-thi-ơ 14:33 - Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: “THẦY THẬT LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Ma-thi-ơ 16:15-17 -
15 Ngài hỏi các môn đệ: “Còn chính các con thì cho rằng Ta là ai?”
16 Si-môn Phê-rơ thưa: “THẦY LÀ ĐẤNG CHRIST, CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG.”
17 Đức Giê-su phán: “Phước cho con, Si-môn con Giô-na! Vì không phải xác thịt và huyết bày tỏ cho con, mà CHÍNH CHA TA ở trên trời.”

Ma-thi-ơ 17:5 - Khi Phê-rơ đang nói, một đám mây sáng rực che phủ họ. Kìa, từ đám mây có tiếng phán: “ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe theo Người!”

Mác 1:1 - Khởi đầu Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-su, CON ĐỨC CHÚA TRỜI.

Mác 3:11 - Mỗi khi tà linh thấy Ngài, chúng đều quỳ xuống trước mặt Ngài, la lớn: “THẦY LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Giăng 1:14 - Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của CON MỘT ĐẾN TỪ CHA.

Giăng 1:18 - Chưa ai trông thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ CON MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI ở tận trong lòng Cha mới giải bày được Đức Chúa Trời cho chúng ta.

Giăng 3:16-18
16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban CON MỘT CỦA NGÀI, để ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. 17 Đức Chúa Trời cho CON NGÀI xuống thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu. 18 Ai tin Đức Con hẳn khỏi bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi vì chẳng chịu tin nhận CON MỘT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Giăng 3:34-36
34 Vì Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thì truyền rao lời của Đức Chúa Trời và được Ngài ban Thánh Linh vô hạn. 35 CHA YÊU CON và đã trao mọi sự vào tay Con. 36 AI TIN CON THÌ ĐƯỢC SỰ SỐNG VĨNH PHÚC; AI KHÔNG CHỊU VÂNG PHỤC CON THÌ CHẲNG ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐÂU, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn trên người đó!”

Giăng 5:26 - Vì chính Cha có Sự Sống trong Ngài, nên Ngài cũng đã ban cho CON có Sự Sống trong mình.

Giăng 5:43 - CHÍNH TA ĐÃ NHÂN DANH CHA TA mà đến nhưng các ngươi không tiếp nhận Ta; nếu có người nào khác lấy danh nghĩa riêng mà đến thì các ngươi lại đón tiếp!

Giăng 6:68-69
68 Si-môn Phê-rơ đáp: “Thưa Chúa, chúng con còn theo ai nữa? Chúa có lời sự sống vĩnh phúc! 69 Chúng con đã tin và biết chắc CHÍNH CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Giăng 10:36 - thì Đấng được Cha biệt riêng ra thánh và sai đến trần gian chỉ nói: TA LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI, tại sao các ngươi tố cáo Người là phạm thượng?

Giăng 11:4 - Khi nghe tin, Đức Giê-su lại bảo: “Bệnh này không đến nỗi phải chết, nhưng việc xảy ra để Đức Chúa Trời được hiển vinh và CON CỦA NGÀI cũng nhờ đó được hiển vinh!”

Giăng 11:27 - Nàng đáp: “Vâng, lạy Chúa, con tin! Con tin NGÀI CHÍNH LÀ CHÚA CỨU THẾ, CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, Đấng phải đến trần gian!”

Giăng 17:1 - Đức Giê-su truyền dạy những điều đó xong, thì ngước mắt lên trời cầu nguyện: “Thưa Cha, giờ đã điểm, xin tôn vinh CON CỦA CHA để Con cũng tôn vinh Cha,

Giăng 20:17 - Đức Giê-su bảo: “Ngươi đừng rờ đến Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha! Nhưng ngươi hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng Ta lên cùng CHA TA VÀ CHA CÁC NGƯƠI, CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI TA VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CÁC NGƯƠI.”

Giăng 20:31 - Nhưng những điều này được ghi chép để anh chị em tin ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHÚA CỨU THẾ, LÀ CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, và bởi đức tin trong danh Ngài anh chị em được sống.

Công Vụ 9:20 - Lập tức ông vào các hội đường truyền giảng rằng ĐỨC GIÊ-SU CHÍNH LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI.

Rô-ma 1:9 - Vì Đức Chúa Trời, Đấng tôi hết lòng phụng sự trong việc rao giảng PHÚC ÂM VỀ CON NGÀI, chứng giám cho tôi rằng

Rô-ma 8:3 - Vì điều mà Kinh Luật không làm được bởi đã bị xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm bằng cách SAI CON NGÀI đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,

Ê-phê-sô 1:3 - Chúc tụng ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU, Chúa chúng ta, là Đấng đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế.

Ga-la-ti 2:20 - Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi CON ĐỨC CHÚA TRỜI, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.

Ga-la-ti 4:4 - Nhưng đến đúng thời kỳ viên mãn ĐỨC CHÚA TRỜI SAI CON NGÀI đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới Kinh Luật,

Ga-la-ti 4:6 - Vì anh chị em là con nên Đức Chúa Trời sai THÁNH LINH CỦA CON NGÀI ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: A-ba, Cha ơi!

Cô-lô-se 1:13-15
13 Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và đưa chúng ta vào Vương Quốc của Con yêu dấu Ngài. 14 Trong Đức Con chúng ta được cứu chuộc và tha tội. 15 ĐỨC CON LÀ HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ HÌNH, là trưởng nam trên tất cả vạn vật.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10
9 Vì chính họ thuật lại thể nào anh chị em đã tiếp đón chúng tôi, thể nào anh chị em đã quay về với Đức Chúa Trời và từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10 Và để chờ đợi CON NGÀI từ trên trời là Con mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.

Hê-bơ-rơ 1:1-5
1 Ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. 2 Đến những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời lại phán dạy chúng ta bởi ĐỨC CON mà Ngài đã lập lên kế thừa vạn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. 3 CON LÀ PHẢN ẢNH CỦA VINH QUANG NGÀI, LÀ HÌNH ẢNH TRUNG THỰC CỦA BẢN THỂ NGÀI. Dùng lời quyền năng mình, Ngài duy trì vạn vật. Sau khi hoàn thành cuộc thanh tẩy tội lỗi, Con ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm trên các tầng trời. 4 CON NGÀI cao quý hơn các thiên sứ, như danh của Con thừa hưởng cũng cao hơn danh của các thiên sứ vậy.
5 Vì có bao giờ một thiên sứ nào được Đức Chúa Trời bảo:
“NGƯƠI LÀ CON TA,
NGÀY NAY TA ĐÃ SINH NGƯƠI”
HOẶC
“TA SẼ LÀM CHA NGƯỜI
VÀ NGƯỜI SẼ LÀM CON TA.”

Hê-bơ-rơ 4:14 - Vậy, vì chúng ta có vị thượng tế vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là ĐỨC GIÊ-SU, CON ĐỨC CHÚA TRỜI, nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin;

Hê-bơ-rơ 5:5 -
Cũng vậy Chúa Cứu Thế không tự tôn vinh mình mà làm thượng tế, nhưng Đức Chúa Trời phán bảo Ngài:
“NGƯƠI LÀ CON TA. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi.”

1 Phê-rơ 1:3 - Ca ngợi ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU, Chúa chúng ta! Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su sống lại từ kẻ chết,

1 Giăng 1:3 - Điều chúng tôi đã thấy và nghe, chúng tôi loan báo cho anh chị em để anh chị em cũng được thông công với chúng tôi. Và sự thông công của chúng tôi là với Đức Cha và với CON NGÀI, CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU.

1 Giăng 2:22-24
22 Ai là kẻ dối trá? Nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giê-su không phải là Chúa Cứu Thế. ĐÓ LÀ KẺ CHỐNG CHÚA CỨU THẾ, KẺ CHỐI ĐỨC CHÚA CHA LẪN ĐỨC CHÚA CON. 23 AI CHỐI ĐỨC CHÚA CON THÌ CŨNG KHÔNG CÓ ĐỨC CHÚA CHA. AI TUYÊN XƯNG ĐỨC CHÚA CON THÌ CÓ ĐỨC CHÚA CHA.
24 Về phần các con, hãy giữ những điều các con đã nghe từ lúc khởi đầu ở trong các con. Nếu những điều các con đã nghe từ lúc khởi đầu ở trong mình thì các con sẽ ở trong Đức Chúa Con và trong Đức Chúa Cha.

1 Giăng 3:8 - Ai phạm tội là người của quỷ vương, vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu. Lý do CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI đã đến là để phá hủy các công việc của quỷ vương.

1 Giăng 4:9 - Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã sai CON MỘT CỦA NGÀI đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống.

1 Giăng 4:15 - AI TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊ-SU LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ ĐỨC CHÚA TRỜI Ở TRONG NGƯỜI ẤY VÀ NGƯỜI ẤY Ở TRONG ĐỨC CHÚA TRỜI.

1 Giăng 5:20 - Chúng ta cũng biết CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI đã đến và đã ban cho chúng ta sự hiểu biết để chúng ta biết Ngài là chân thật. Và chúng ta ở trong Ngài, Đấng chân thật, tức là ở trong CON NGÀI, CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU. Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và sự sống vĩnh phúc.

2 Giăng 1:3 - Nguyện xin ân sủng, lòng thương xót và bình an đến từ ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA VÀ TỪ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU, CON CỦA CHA, ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương.

Khải Huyền 1:5-6
và từ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU là nhân chứng thành tín, Đấng phục sinh đầu tiên từ những kẻ chết và là Chủ Tể của các vua khắp thế giới; Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, 6 và lập chúng ta thành một vương quốc và thành các thầy tế lễ để phục vụ ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA NGÀI. Nguyện Chúa Cứu Thế Giê-su được vinh quang và năng lực đời đời. A-men!

Khải Huyền 2:18 - Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Thi-a-ti-rơ: “CON ĐỨC CHÚA TRỜI, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng bóng loáng phán:

Khải Huyền 3:21 - Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, cũng như chính Ta đã thắng và ngồi với CHA TA TRÊN NGAI NGÀI.

Khải Huyền 14:1 - Kìa, tôi thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn với 144,000 người mang tên CHIÊN CON VÀ TÊN CHA CỦA CHIÊN CON GHI TRÊN TRÁN.

bottom of page