top of page

Bài 1 - Sự công bình là gì?

Sự công bình là một món quà được ban cho chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ. Sự công bình này bao gồm:

1. Một lý lịch hoàn hảo – mọi tội lỗi được tha thứ, mọi trở ngại cho mối thông công với Đức Chúa Trời được cất bỏ.

2. Bản chất mới: trong lòng ghét tội lỗi và yêu điều thiện, lòng cảm thấy hối hận khi làm điều trái với ý muốn của Đức Chúa Trời.

3. Quyền năng của Thánh Linh ban cho chúng ta để giúp chúng ta có thể chu toàn mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Tất cả những điều này được ban cho chúng ta khi Đấng Christ đến sống trong chúng ta với tư cách là Đấng An Ủi. (Giăng 14:18). Ngài là sự công bình, sự khôn ngoan, sự thánh hóa, sự cứu chuộc của chúng ta. (1 Cor 1:30; 2 Cor 5:21). Có được sự công chính này và sống cuộc sống công chính này KHÔNG liên quan gì đến việc tuân giữ Luật Pháp (10 điều răn), đó là một món quà được Đức Chúa Trời ban tặng miễn phí và không do công đức của chúng ta (Ân sủng). Khi chúng ta sở hữu sự công chính này, thì chính là Chúa Giê-su đang sống trong chúng ta và như vậy, Chúa Giê-su sẽ sống cuộc đời của chính Ngài trong chúng ta chứ không phải bởi chúng ta cứ dán mắt vào luật pháp. Lúc đó nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là cứ dán mắt vào Chúa Giê-su và sự dạy dỗ của Ngài mà thôi.

Tuy nhiên hiện nay sự công chính của Ðức Chúa Trời đã được thể hiện ĐỘC LẬP với Luật Pháp, nhưng được Luật Pháp và Các Tiên Tri làm chứng cho. Tất cả những ai có lòng tin đều được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì đã tin vào Ðức Chúa Jesus Christ, không phân biệt người nào, (Rô-ma 3:21-22)

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ; không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; và bây giờ tôi sống trong thân xác này là sống trong đức tin vào Con Ðức Chúa Trời, Ðấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20)

Bây giờ chính Đấng Christ đang sống trong các tín đồ, vậy thì Luật Pháp (10 điều răn) đã bị bãi bỏ hoàn toàn sao? Không, nhưng có nghĩa là chúng ta không còn cố gắng làm hài lòng và vâng lời Đức Chúa Trời theo cách văn vự của Luật Pháp nữa. Chúng ta không thi hành bằng cách tập trung vào việc tuân giữ các Luật Pháp, vì nó không còn là quyền thống trị của chúng ta, chúng ta không sống dưới sự thống trị của nó nữa!

Sự thống trị của chúng ta duy nhất bây giờ là Đấng Christ đang sống trong chúng ta mà thôi, chứ không phải những luật lệ được viết trên tảng đá. Không bởi chữ viết mà là Thánh Linh. (Rô-ma 7:6). Chúng ta làm những việc công chính bởi vì Đấng Christ sống trong chúng ta. Chúng ta sống hài hòa với Luật Pháp và thực tế là chúng ta sống ở một đẳng cấp cao hơn nhiều so với những gì Luật Pháp yêu cầu. Chúng ta không làm điều này bằng cách tìm cách tuân theo Luật Pháp mà bằng cách duy trì để luôn ở trong Đấng Christ và rồi Ngài sẽ hành động trong chúng ta để chúng ta sống và làm theo ý tốt của Đức Chúa Trời. (Phi-líp 2:13)

Tóm lại, những Cơ Đốc nhân của Tân Ước không bãi bỏ Luật Pháp, nhưng đã chuyển sang một thứ gì đó tốt hơn, đồng thời để lại sự thống trị của Luật Pháp cho những người vẫn còn ở cấp độ non nớt trong Đấng Christ. (Rô-ma 3:31; Ga-la-ti 4:1-7)

bottom of page