top of page

Sự kết thúc của Luật Pháp. (Rô-ma 10:4)

Rô-ma 10:4 - Vì Đấng Christ là sự kết thúc của Luật Pháp trong việc ban sự công chính cho những người tin.

Ý nghĩa của từ "sự kết thúc" trong câu đó theo Phao-lô gì? Các Cơ đốc nhân giải thích từ đó tùy theo giáo phái mà họ thuộc về. Từ theo tiếng Hy lạp là “telos”, thường có nghĩa là sự kết thúc, sự chấm dứt, sự bãi bỏ một cái gì đó, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là mục tiêu, mục đích của một cái gì đó. Đa số các Cơ đốc nhân thường hiểu rằng Phao-lô đang nói rằng Luật pháp (10 Điều Răn) đã bị bãi bỏ, nên họ thường dựa vào câu này để khỏi phải giữ thánh ngày Sabát thứ 7 hàng tuần, là ngày duy nhất mà Đức Chúa Trời ban phước và thánh hóa. Tuy nhiên, những Cơ đốc nhân giữ ngày Sa-bát thứ bảy thì lại cho rằng từ "telos" này có ý nghĩa là mục đích của Luật pháp chính là Đấng Christ, tức Luật pháp nhằm đưa chúng ta đến với Đấng Christ rồi khi chúng ta đã đến với Đấng Christ rồi thì nhiệm vụ của Luật pháp vẫn quan trọng và hữu ích như trước kia.

Nhiều khi chúng ta có 2 quan điểm trái ngược nhau về một chủ đề nhưng sự thật không ở bên nào mà nằm ở giữa 2 quan điểm.

Hãy để ý câu đó nói rằng Đấng Christ là sự kết thúc của Luật pháp đặc biệt liên quan đến sự công bình. “Đấng Christ là sự kết thúc của Luật pháp TRONG VIỆC BAN SỰ CÔNG BÌNH”, và điềy này hoàn toàn đúng. Nhiệm vụ của Luật pháp đã bị bãi bỏ như một phương tiện để cung cấp sự công bình! Giờ nó không còn đóng vai trò gì trong trải nghiệm của chúng ta về sự công bình, vì vậy trong bối cảnh lời phát biểu của Phao-lô, hoàn toàn đúng khi nói rằng Luật pháp đã bị bãi bỏ. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là những nguyên tắc tốt lành trong 10 điều răn đã bị hủy bỏ hoặc nên trở sai, mà là quyền cai trị của Luật pháp đã bị thay thế bởi Đấng Christ trong Giao Ước mới rồi.

Như vậy, Đấng Christ là sự kết thúc của Luật pháp liên quan đến sự công bình, đây là điều mà chúng ta cần hiểu.

bottom of page