top of page

Các câu Kinh Thánh về Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có một và thật (Đấng Tối Cao) là Đức Chúa Cha:

Mác 12:28-34

28 Một trong các giáo sư Kinh Luật đến đó nghe họ tranh luận và thấy Ngài trả lời rất hay, nên hỏi Ngài: “Trong tất cả các điều răn, điều nào lớn nhất?”

29 Đức Giê-su đáp: “Đây là điều lớn nhất: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe! CHÚA, ĐỨC CHÚA TRỜI CHÚNG TA LÀ CHÚA DUY NHẤT. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ 31 Đây là điều răn thứ hai: ‘Hãy yêu thương người khác như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều này.”

32 Giáo sư Kinh Luật nói cùng Ngài: “Thưa Thầy, Thầy nói đúng, CHỈ CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI, NGOÀI RA KHÔNG CÓ ĐẤNG NÀO KHÁC. 33 Và yêu kính Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu thương người khác như mình quan trọng hơn là dâng các tế lễ thiêu và mọi tế lễ khác.”

34 THẤY NGƯỜI ẤY TRẢ LỜI KHÔN NGOAN, ĐỨC GIÊ-SU BẢO RẰNG: “ÔNG KHÔNG XA NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÂU!” Không còn ai dám chất vấn Ngài nữa.


Giăng 4:22-24

22 Ngươi thờ phượng Đấng ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì ơn cứu rỗi từ người Do Thái mà đến! 23 Nhưng giờ sắp điểm và thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng CHA bằng tâm linh và lẽ thật, vì CHA vẫn tìm kiếm những người thờ phượng NGÀI như vậy. 24 ĐỨC CHÚA TRỜI là Linh, nên những người thờ phượng NGÀI phải thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật.”


Giăng 8:54 - Đức Giê-su đáp: “Nếu Ta tự tôn vinh ta thì chẳng vinh quang gì! Chính CHA TA tôn vinh Ta. NGÀI LÀ ĐẤNG CÁC NGƯƠI VẪN XƯNG TỤNG LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA MÌNH,


Giăng 14:1-6

1 “Đừng để tâm trí các con bị bối rối. ĐÃ TIN ĐỨC CHÚA TRỜI, CÁC CON CŨNG HÃY TIN TA NỮA. 2 Trong nhà CHA TA có nhiều chỗ ở. Nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con; 3 nếu Ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, Ta cũng sẽ trở lại đón các con về với Ta, để Ta ở đâu các con cũng ở đó. 4 Các con biết đường đến nơi Ta đi.”

5 Thô-ma lên tiếng: “Thưa Chúa, chúng con không rõ Chúa đi đâu, làm sao biết đường?”

6 Đức Giê-su đáp: “Ta chính là con đường, chân lý và sự sống, CHẲNG BỞI TA THÌ KHÔNG AI ĐẾN CÙNG CHA ĐƯỢC.


Giăng 17:1-3

1 Đức Giê-su truyền dạy những điều đó xong, thì ngước mắt lên trời cầu nguyện: “THƯA CHA, giờ đã điểm, xin tôn vinh Con của Cha để Con cũng tôn vinh Cha, 2 Vì Cha đã ban cho Con thẩm quyền trên tất cả chúng sinh, cốt để Con cũng ban sự sống vĩnh phúc cho mọi người Cha đã giao cho Con. 3 Sự sống đời đời chính là nhận biết CHA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI THỰC HỮU DUY NHẤT và Chúa Cứu Thế Giê-su mà Cha sai đến.


Giăng 20:17 - Đức Giê-su bảo: “Ngươi đừng rờ đến Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha! Nhưng ngươi hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng Ta lên cùng CHA TA và CHA CÁC NGƯƠI, CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI TA VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CÁC NGƯƠI.”


Công Vụ 3:13 - ĐỨC CHÚA TRỜI của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA TỔ PHỤ CHÚNG TA đã tôn vinh ĐẦY TỚ NGÀI LÀ ĐỨC GIÊ-SU. Đồng bào đã nộp Ngài cho người ta xử tử, quý vị đã khước từ Ngài trước mặt Phi-lát khi ông ta quyết định phóng thích Ngài. (Đức Chúa Trời của các tổ phụ trong Cựu Ước là Đức Chúa Cha)


Công Vụ Các Sứ đồ 4:24 - Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu ĐỨC CHÚA TRỜI rằng: LẠY CHÚA, LÀ ĐẤNG DỰNG NÊN TRỜI, ĐẤT, BIỂN, CÙNG MUÔN VẬT TRONG ĐÓ,


​Ma-thi-ơ 11:25 - Lúc ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “THƯA CHA, con cảm ơn CHA LÀ CHÚA TỂ TRỜI ĐẤT, vì Cha đã giấu những điều này đối với những người khôn ngoan, thông thái, nhưng bày tỏ cho những kẻ bé mọn.


Công Vụ Các Sứ đồ 5:30 - ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA TỔ PHỤ CHÚNG TA đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi.


1 Cô-rinh-tô 8:6 - về phần chúng ta, CHỈ CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ THÔI, LÀ ĐỨC CHÚA CHA, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.


1 Cô-rinh-tô 11:3 - Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Chúa Cứu Thế là đầu của tất cả đàn ông, người đàn ông là đầu của đàn bà và ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẦU CỦA CHÚA CỨU THẾ.


2 Cô-rinh-tô 1:3 - Chúc tụng ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU CHÚNG TA, là Cha thương xót và Đức Chúa Trời ban mọi niềm an ủi.


2 Cô-rinh-tô 11:31 - ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA CỦA CHÚA GIÊ-SU, là Đấng đáng ca ngợi đời đời, biết rằng tôi không nói dối.


Rô-ma 1:7-9 - 7 Nguyện xin ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CHÚNG TA VÀ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU ban ân sủng và bình an cho anh chị em. 8 Trước hết, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su tôi tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về hết thảy anh chị em vì đức tin anh chị em được đồn khắp thế giới. 9 Vì Đức Chúa Trời, Đấng tôi hết lòng phụng sự trong việc rao giảng Phúc Âm về Con Ngài, chứng giám cho tôi rằng


Ê-phê-sô 1:2-3

2 Nguyện ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CHÚNG TA VÀ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

3 Chúc tụng ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU, Chúa chúng ta, là Đấng đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế.


Ê-phê-sô 1:17 - Tôi cầu xin ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU, Chúa chúng ta, chính Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài.


Ê-phê-sô 4:4-6

4 Chỉ có một thân thể và một Thánh Linh, cũng như chỉ có một niềm hy vọng cho anh chị em khi được kêu gọi. 5 Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem, 6 MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI, LÀ CHA CỦA TẤT CẢ, Ở TRÊN TẤT CẢ, THẤU SUỐT TẤT CẢ VÀ Ở TRONG TẤT CẢ.


1 Ti-mô-thê 2:5 - Vì CHỈ CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI và một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng là người.


1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10

Vì chính họ thuật lại thể nào anh chị em đã tiếp đón chúng tôi, thể nào anh chị em đã quay về với ĐỨC CHÚA TRỜI và từ bỏ thần tượng để phục vụ ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG VÀ CHÂN THẬT, 10 Và để chờ đợi Con Ngài từ trên trời là Con mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.


1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:11-13

Nguyện xin chính ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CHÚNG TA và xin Đức Giê-su, Chúa chúng ta dẫn đường chúng tôi đến cùng anh chị em. 12 Xin Chúa khiến tình thương của anh chị em tăng thêm[a] và chan chứa đối với nhau và đối với mọi người cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh chị em vậy. 13 Xin Chúa làm cho lòng anh chị em vững vàng, thánh khiết, không có gì đáng trách trước mặt ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CHÚNG TA khi Đức Giê-su, Chúa chúng ta quang lâm cùng với tất cả các thánh của Ngài. A-men.


2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 - Nguyện xin chính Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta và ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CHÚNG TA là Đấng yêu thương chúng ta; lấy ân phúc mà ban cho chúng ta niềm an ủi vĩnh cửu và hy vọng tốt đẹp.


Phi-líp 2:11 - Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa. Mà tôn vinh ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐỨC CHÚA CHA.


1 Giăng 5:20 - Chúng ta cũng biết Con của Đức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta sự hiểu biết để chúng ta biết Ngài là chân thật. Và chúng ta ở trong Ngài, Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su. NGÀI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CHÂN THẬT VÀ SỰ SỐNG VĨNH PHÚC.


Giu-đe 1:4 - Vì có mấy kẻ trà trộn vào giữa vòng anh chị em, là những kẻ từ xưa đã dành riêng để bị hình phạt, là những kẻ không tin kính, đã biến ân sủng của ĐỨC CHÚA TRỜI thành đời sống phóng đãng, chối bỏ ĐẤNG CHỦ TỂ DUY NHẤT và Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-su.


Khải Huyền 3:12 - Người nào thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ ĐỨC CHÚA TRỜI TA và người sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người danh của ĐỨC CHÚA TRỜI TA, và danh của thành phố ĐỨC CHÚA TRỜI TA, là Giê-ru-sa-lem mới, gốc ở trên trời, từ ĐỨC CHÚA TRỜI TA mà xuống, và danh mới của Ta.’


Khải Huyền 7:10 - Họ hô lớn: “Sự cứu rỗi thuộc về ĐỨC CHÚA TRỜI CHÚNG TA, LÀ ĐẤNG NGỰ TRÊN NGAI, Và thuộc về Chiên Con!”


Khải Huyền 21:22 - Trong thành, tôi không thấy đền thờ nào vì Chúa là ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG và Chiên Con là đền thờ của thành phố.


Khải Huyền 22:1 - Rồi thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước hằng sống trong như pha lê chảy ra từ NGAI ĐỨC CHÚA TRỜI và ngai Chiên Con,

Sự nhận biết Đức Chúa Trời có quan trọng không?
Ô-sê 6:6 - Vì Ta vui nhận tình yêu chân thành chứ không phải sinh tế, VÀ SỰ HIỂU BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI thay vì tế lễ toàn thiêu.

Giăng 17:3 - Ðây là sự sống đời đời: đó là họ NHẬN BIẾT CHA, ÐỨC CHÚA TRỜI THỰC HỮU DUY NHẤT, và Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng Cha đã sai đến.


2 Phê-rơ 1:2 - Nguyện xin ân sủng và bình an gia tăng bội phần cho anh chị em TRONG SỰ HIỂU BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI và Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta.

Khải Huyền 14:7 - Thiên sứ lớn tiếng tuyên bố: “Hãy KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI và tôn vinh Ngài vì đã đến giờ Ngài phán xét. Hãy thờ phượng Đấng sáng tạo trời, đất, biển và các nguồn nước.” - Kính Sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là sự nhận biết Ngài (Xem Châm Ngôn 1:7; 2:5; 9:10).

bottom of page