top of page

Thánh Linh

Các câu Kinh Thánh về Thánh Linh

Thánh Linh / Thần Linh là Linh CỦA Đức Chúa Trời, là sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời, hoạt động ngoài thân thể nhìn thấy của Ngài. Nói cách khác, Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời trong dạng Linh.

Đức Chúa Trời và Con Ngài

Kinh Thánh cho biết chỉ có 2 Vị Thánh Thần (2 Divine Beings), đó là Đức Chúa Cha và Chúa Giê-su Christ. Không có Vị thứ ba gọi là Đức Chúa Thánh Linh, vì Thánh Linh là Linh của Đức Chúa Cha được ban cho Chúa Giê-su (Công Vụ 2:33).

bottom of page