top of page

Đức Chúa Trời và Con Ngài

Kinh Thánh cho biết chỉ có 2 Vị Thánh Thần (2 Divine Beings), đó là Đức Chúa Cha và Chúa Giê-su Christ. Không có Vị thứ ba gọi là Đức Chúa Thánh Linh, vì Thánh Linh là Linh của Đức Chúa Cha được ban cho Chúa Giê-su (Công Vụ 2:33).

1 Cô-rinh-tô 8:5-6
5 Vì mặc dầu người ta nói có nhiều thần trên trời, dưới đất, dù cho thật có nhiều thần, nhiều chúa, 6 về phần chúng ta, CHỈ CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ THÔI, LÀ ĐỨC CHÚA CHA, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; LẠI CHỈ CÓ MỘT CHÚA MÀ THÔI, LÀ ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.

Giăng 17:3 - Vả, sự sống đời đời là nhìn biết CHA, TỨC LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT VÀ THẬT, CÙNG JÊSUS CHRIST, LÀ ĐẤNG CHA ĐÃ SAI ĐẾN.

Lu-ca 10:22 - "Cha đã giao thác mọi sự cho Ta. NGOÀI CHA RA KHÔNG AI BIẾT CON LÀ AI; NGOÀI CON RA và người nào Con muốn bày tỏ cho, cũng không ai biết Cha là ai.”

Giăng 16:3 - Họ làm những việc ấy vì KHÔNG BIẾT CHA VÀ KHÔNG BIẾT TA.

Giăng 15:23 - Người nào GHÉT TA LÀ GHÉT CẢ CHA TA.

1 Giăng 1:3 - …. Và sự thông công của chúng tôi là với ĐỨC CHA VÀ VỚI CON NGÀI, CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU.

1 Cô-rinh-tô 1:3 - Nguyện xin ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CHÚNG TA VÀ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

Ê-phê-sô 1:2 - Nguyện ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CHÚNG TA VÀ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

2 Giăng 1:3 - Nguyện xin ân sủng, lòng thương xót và bình an đến từ ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA VÀ TỪ CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU, Con của Cha, ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương.

Gia-cơ 1:1 - Gia-cơ, đầy tớ của ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU, Gửi mười hai bộ tộc tản mác khắp các nước. Kính chào anh chị em!

2 Phê-rơ 1:2 - Nguyện xin ân sủng và bình an tràn ngập trong anh chị em nhờ SỰ NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ ĐỨC GIÊ-SU, Chúa chúng ta.

Giăng 1:1-3
1 Ban đầu đã có Ngôi Lời. NGÔI LỜI Ở CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI (THEON) và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời (THEOS). 2 Từ ban đầu Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Tất cả được dựng nên bởi Ngài. Không gì được dựng nên mà không do Ngài. (Đối chiếu với Sáng Thế 1:26)

Xa-cha-ri 6:13 - …. Người sẽ là thầy tế lễ ngồi trên ngai mình, Và sẽ có sự hài hòa trọn vẹn giữa CẢ HAI.

1 Giăng 2:22 - Ai là kẻ dối trá? Nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giê-su không phải là Chúa Cứu Thế. Đó là kẻ chống Chúa Cứu Thế, kẻ chối Đức Chúa Cha lẫn Đức Chúa Con.

1 Ti-mô-thê 2:5 - Vì CHỈ CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ MỘT ĐẤNG TRUNG GIAN giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng là người.

Giăng 5:23- đặng ai nấy đều TÔN KÍNH CON, CŨNG NHƯ TÔN KÍNH CHA VẬY. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.
Giăng 8:18 - Chính Ta tự làm chứng cho TA VÀ CHA là Đấng đã sai Ta cũng làm chứng cho Ta nữa!”

Khải Huyền 5:13
Tôi cũng nghe mỗi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ngoài biển và vạn vật trong đó ca rằng:
“Đấng ngự trên ngai và Chiên Con
Được ca tụng, danh dự, vinh quang và quyền năng đời đời vô cùng!”

Khải Huyền 21:22-23 -
22 Trong thành, tôi không thấy đền thờ nào vì CHÚA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG VÀ CHIÊN CON là đền thờ của thành phố. 23 Thành phố không cần mặt trời hay mặt trăng soi sáng vì vinh quang ĐỨC CHÚA TRỜI chiếu sáng và CHIÊN CON là ngọn đèn của thành phố.

bottom of page