top of page

Các câu Kinh Thánh về Thánh Linh

Thánh Linh / Thần Linh là Linh CỦA Đức Chúa Trời, là sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời, hoạt động ngoài thân thể nhìn thấy của Ngài. Nói cách khác, Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời trong dạng Linh. Thánh Linh đã được ban cho Chúa Giê-su sau khi Ngài đã về trời và được vinh hiển. (Giăng 7:39 & Công Vụ 2:33)

Thánh Linh được đổ xuống kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần khác với Thánh Linh trong Cựu Ước, vì Thánh Linh này chứa đựng sự sống chiến thắng tội lỗi của A-đam cuối cùng (Đấng Christ), còn được gọi là "Đấng An Ủi" mà Chúa Giê-su hứa sẽ ban cho các môn đồ tin nhận Ngài. Thánh Linh này thực chất chính là Linh của Đức Chúa Trời và Linh của Chúa Giê-su hợp lại, là quyền năng, sự sống, sự hiện diện của CHA và CON, cho phép Đức Chúa Trời và Con Ngài ngự trong linh các tín đồ đã được tái sanh. (Giăng 14:23)

Các câu Kinh Thánh sau đây sẽ chứng minh chân lý này, và cũng cho thấy rằng Thánh Linh KHÔNG PHẢI là một Vị Thần hay ĐCT ngôi ba nào khác gọi là "Chúa Thánh Linh" như thuyết “Ba Ngôi” dạy:


Gióp 33:4 - THẦN LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI đã dựng nên tôi, HƠI THỞ CỦA ĐẤNG TOÀN NĂNG ban cho tôi sự sống.


Thánh Thi 51:10-11

10 Đức Chúa Trời ôi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạch
Và làm mới lại trong tôi một tâm linh chân chính.
11 Xin chớ xua đuổi tôi khỏi trước MẶT (SỰ HIỆN DIỆN) Ngài,
hay đừng cất THÁNH LINH NGÀI khỏi tôi.

​​
Thánh Thi 139:7 - Tôi sẽ đi đâu xa khỏi THẦN CHÚA? Tôi sẽ trốn đâu khỏi MẶT (SỰ HIỆN DIỆN) NGÀI?


Giô-ên 2:28 - Sau đó, TA SẼ ĐỔ THẦN TA trên mọi xác thịt: Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, Những người già sẽ thấy chiêm bao, Các thanh niên sẽ thấy khải tượng.


Ma-thi-ơ 12:15-18

15 Đức Giê-su biết thế, nên lánh khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả những người bệnh. 16 Nhưng Ngài dặn họ không nên nói cho ai biết về Ngài. 17 Như thế để ứng nghiệm lời tiên tri I-sa đã chép:

18 “Đây là tôi tớ Ta đã chọn,
Người mà Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng;
TA SẼ BAN THẦN LINH TA TRÊN NGƯỜI
Và Người sẽ công bố công lý cho các dân ngoại quốc.


Ma-thi-ơ 18:20 - Vì ở đâu có hai hay ba người nhân danh Ta họp nhau lại, TA SẼ Ở GIỮA HỌ.”


Mác 1:8 - Chính ta làm lễ báp-tem cho các người bằng nước, nhưng NGÀI SẼ LÀM PHÉP BÁP-TEM CHO CÁC NGƯỜI BẰNG THÁNH LINH.”


Lu-ca 21:14-15

14 nên các con hãy ghi nhớ: Đừng lo nghĩ trước phải đối đáp như thế nào, 15 VÌ CHÍNH TA SẼ CHO CÁC CON LỜI NÓI VÀ SỰ KHÔN NGOAN mà không một kẻ thù nào có thể chống nổi hoặc bài bác được. (Đối chiếu với Lu-ca 12:12 - vì chính giờ đó, THÁNH LINH SẼ DẠY các con điều cần phải nói.”


Lu-ca 24:49 - Kìa, TA BAN CHO CÁC CON ĐIỀU CHA TA ĐÃ HỨA; nhưng các con hãy đợi trong thành cho đến khi các con được MẶC LẤY QUYỀN NĂNG TỪ TRỜI!” (Đối chiếu với Công Vụ 2:33).


Giăng 3:34-35

34 Vì Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thì truyền rao lời của Đức Chúa Trời và được NGÀI BAN THÁNH LINH VÔ HẠN. 35 Cha yêu Con và ĐÃ TRAO MỌI SỰ VÀO TAY CON.


Giăng 4:10 - Đức Giê-su đáp: “Nếu ngươi biết tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban và biết Người xin ngươi nước uống là ai, chắc ngươi sẽ xin Người và NGƯỜI SẼ CHO NGƯƠI NƯỚC TRƯỜNG SINH!” (Nước trường sinh là Thánh Linh cứu rỗi của Đấng Christ mà những người tin Ngài sẽ nhận lãnh)

​​
Giăng 7:37-39

37 Đến ngày cuối là ngày trọng thể của kỳ lễ, Đức Giê-su đứng lên, phán: “NGƯỜI NÀO KHÁT, HÃY ĐẾN CÙNG TA MÀ UỐNG! 38 Người nào tin Ta thì SÔNG NƯỚC HẰNG SỐNG SẼ TUÔN TRÀO TỪ CÕI LÒNG NGƯỜI ẤY, như Kinh Thánh đã nói.” 39 ĐỨC GIÊ-SU NÓI ĐIỀU NÀY ĐỂ CHỈ VỀ THÁNH LINH mà những người tin Ngài sắp nhận lãnh. Thật ra, Thánh Linh chưa được ban vì Đức Giê-su chưa được hiển vinh.


Giăng 14:17-21

17 Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài. NHƯNG CHÍNH CÁC CON BIẾT NGÀI, VÌ NGÀI ĐANG Ở VỚI CÁC CON VÀ SẼ Ở TRONG CÁC CON. 18 Ta không để cho các con mồ côi đâu. TA SẼ TRỞ LẠI CÙNG CÁC CON.

19 Chẳng bao lâu, thế gian sẽ không còn thấy Ta nữa nhưng các con sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. 20 Trong ngày ấy, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta như các con ở trong Ta và TA Ở TRONG CÁC CON. 21 Người nào yêu kính Ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn Ta. Cha Ta sẽ yêu quý người nào yêu kính Ta. Ta cũng yêu quý người và TỎ BÀY CHÍNH TA CHO NGƯỜI.”

22 Giu-đa (không phải là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt) hỏi: “Thưa Chúa, sao Chúa lại tỏ mình cho chúng con mà không tỏ cho thế gian?”

23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu Ta sẽ vâng giữ lời Ta. Cha Ta sẽ yêu người, CHÚNG TA SẼ ĐẾN Ở VỚI NGƯỜI ĐÓ.


Giăng 17:22-26

22 CON ĐÃ BAN CHO HỌ VINH QUANG MÀ CHA ĐÃ BAN CHO CON, để họ được hiệp nhất cũng như Cha với Con là một. 23 CON Ở TRONG HỌ VÀ CHA Ở TRONG CON, để họ được hoàn toàn hiệp làm một và nhờ đó, thế gian biết rõ là Cha đã sai Con và Cha yêu quý họ như Cha đã yêu Con.

24 Thưa Cha, Cha đã ban họ cho Con và Con muốn Con ở đâu, thì họ cũng ở đó với Con, để họ được chiêm ngưỡng vinh quang của Con mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi tạo lập thế giới.

25 Thưa Cha công chính, thế gian không biết Cha, nhưng Con biết Cha và những người này cũng biết chính Cha đã sai Con đến. 26 Con đã bày tỏ danh Cha cho họ và sẽ còn bày tỏ nữa, để tình yêu Cha dành cho Con ở trong họ và để CON Ở TRONG HỌ.”


Giăng 20:21-22

21 Đức Giê-su lại bảo: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai phái Ta, giờ đây Ta cũng sai phái các con!” 22 Vừa nói CHÚA VỪA HÀ HƠI TRÊN CÁC MÔN ĐỆ, TRUYỀN BẢO: “HÃY NHẬN LÃNH THÁNH LINH!


Công Vụ 2:32-33

32 Đức Chúa Trời đã khiến Đức Giê-su này sống lại, và tất cả chúng tôi đều là nhân chứng về sự kiện này. 33 Vì thế, Ngài được đưa lên bên phải Đức Chúa Trời, NHẬN LÃNH THÁNH LINH TỪ CHA, NHƯ ĐÃ HỨA, VÀ ĐỔ THÁNH LINH RA như quý vị đang nghe thấy.


Rô-ma 8:9-10

9 Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ngự trong anh chị em thì anh chị em không sống theo xác thịt NHƯNG THEO THÁNH LINH, nếu ai không có THÁNH LINH CỦA CHÚA CỨU THẾ thì người đó không thuộc về Ngài. 10 Nếu CHÚA CỨU THẾ Ở TRONG ANH CHỊ EM thì một mặt thân thể chết vì cớ tội lỗi, mặt khác THẦN LINH SỐNG vì cớ sự công chính.


1 Cô-rinh-tô 2:9-16

9 Nhưng như Kinh Thánh chép: “Những điều mắt chưa thấy, Tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài.”10 Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua THÁNH LINH. Vì THÁNH LINH thông suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. 11 Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người ngoại trừ tâm linh trong chính người ấy? Cũng vậy, KHÔNG AI CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC TƯ TƯỞNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, NGOẠI TRỪ THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. 12 Chúng ta không tiếp nhận thần trí của thế gian, nhưng nhận Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu những ân phúc Đức Chúa Trời ban cho mình. 13 Chúng tôi truyền giảng không phải bằng lời nói khôn ngoan do loài người dạy dỗ nhưng do Đức Thánh Linh dạy dỗ, giải thích những vấn đề thiêng liêng cho người thuộc linh.

14 Nhưng người tự nhiên không thể nhận những ân phúc do Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban, vì cho rằng đó là những điều ngu dại; họ cũng không thể hiểu nổi vì phải nhờ Đức Thánh Linh mà suy xét. 15 Nhưng người thuộc linh suy xét mọi sự và không bị ai đoán xét mình. 16 Vì ai biết được TÂM TRÍ của Chúa. Ai sẽ cố vấn cho Ngài? Nhưng CHÚNG TA CÓ TÂM TRÍ CỦA CHÚA CỨU THẾ.1 Cô-rinh-tô 10:1-4

1 Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em nhớ rằng tổ phụ chúng ta tất cả đã ở dưới đám mây và tất cả cũng đã đi ngang qua biển. 2 Tất cả đều nhân danh Môi-se mà chịu phép báp-tem trong đám mây và dưới biển. 3 Tất cả cũng đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, 4 và tất cả đã uống cùng một thứ nước thiêng liêng. VÌ HỌ ĐÃ UỐNG NƯỚC TỪ TẢNG ĐÁ THIÊNG LIÊNG ĐI THEO HỌ, TẢNG ĐÁ ĐÓ CHÍNH LÀ CHÚA CỨU THẾ.


2 Cô-rinh-tô 3:17 - CHÚA LÀ THÁNH LINH, THÁNH LINH của Chúa ở đâu, ở đó có tự do.


2 Cô-rinh-tô 13:3-5

3 Vì anh chị em tìm kiếm bằng cớ chứng tỏ CHÚA CỨU THẾ PHÁN DẠY QUA TÔI; Ngài không nhu nhược khi đối xử với anh chị em, trái lại Ngài đầy quyền năng giữa vòng anh chị em. Bởi vì dù đã bị đóng đinh trên thập tự giá trong sự yếu kém nhưng Ngài đã sống do quyền năng của Đức Chúa Trời.

4 Cũng vậy dù yếu kém trong Ngài, chúng tôi sẽ sống với Ngài do quyền năng của Đức Chúa Trời mà đối xử với anh chị em.

5 Anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không. Hãy tự thử mình, anh chị em không biết rằng CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU ĐANG Ở TRONG ANH CHỊ EM SAO? Trừ khi anh chị em không đạt tiêu chuẩn.


Ê-phê-sô 3:14-17

14 Vì lý do này, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15 nhờ Ngài mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được đặt tên. 16 Tôi cầu xin Chúa Cha, theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng THÁNH LINH, TĂNG CƯỜNG CON NGƯỜI BỀ TRONG CỦA ANH CHỊ EM. 17 Tôi cầu xin, bởi đức tin, CHÚA CỨU THẾ NGỰ TRONG LÒNG ANH CHỊ EM để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương,


Ê-phê-sô 4:7-11

7 Mỗi người trong chúng ta nhận được ân sủng TÙY THEO LƯỢNG MÀ CHÚA CỨU THẾ BAN CHO MÌNH. 8 Do đó, Kinh Thánh chép:

“Ngài đã lên nơi cao,
Dẫn dắt các tù binh,
Và ban ân tứ cho loài người.”

9 Khi nói “Ngài lên” có nghĩa gì nếu không phải là “Ngài cũng đã xuống những nơi thấp của trái đất.” 10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời ĐỂ LÀM VIÊN MÃN MỌI SỰ. 11 CHÍNH NGÀI CHO một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư,


Ga-la-ti 2:20 - Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng CHÚA CỨU THẾ SỐNG TRONG TÔI. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.Ga-la-ti 4:6 - Vì anh chị em là con nên Đức Chúa Trời sai THÁNH LINH CỦA CON NGÀI ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: A-ba, Cha ơi!


Phi-líp 1:19 - Vì tôi biết rằng nhờ anh chị em cầu nguyện và NHỜ THÁNH LINH CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU phù hộ, điều này sẽ trở nên ích lợi cho sự phóng thích của tôi như tôi vẫn tha thiết mong đợi và hy vọng.


Cô-lô-se 1:27 - Đức Chúa Trời muốn tỏ cho họ biết vinh quang phong phú của huyền nhiệm đó giữa dân ngoại, tức là CHÚA CỨU THẾ Ở TRONG ANH CHỊ EM, là hy vọng về vinh quang.


Hê-bơ-rơ 1:8-9

8 NHƯNG NÓI VỀ CON, Ngài phán:

“Hỡi Đức Chúa Trời, Ngôi Ngài tồn tại đời đời,
Vương trượng công chính là vương trượng của vương quốc Ngài.
9 Chúa yêu chuộng công chính và ghét vô đạo.
Nên Đức Chúa Trời là ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA CHÚA ĐÃ XỨC DẦU VUI MỪNG CHO CHÚA,
Đặt Chúa cao cả hơn các đồng bạn Ngài.”


Tích 3:4-6

4 Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta, bày tỏ lòng nhân từ và tình thương đối với loài người 5 thì Ngài cứu chúng ta không phải vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài. Chúa cứu chúng ta bằng việc rửa sạch do sự tái sinh và sự đổi mới BỞI THÁNH LINH. 6 NGÀI ĐỔ THÁNH LINH TRÀN ĐẦY XUỐNG TRÊN CHÚNG TA QUA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU, ĐẤNG CỨU THẾ CỦA CHÚNG TA.


1 Phê-rơ 1:10-11

10 Vì sự cứu rỗi đó, các tiên tri đã nghiên cứu, tra xét, và cũng đã truyền phán về ân sủng ban cho anh chị em. 11 Họ cố gắng tìm xem cách nào và thời gian nào mà LINH CỦA CHÚA CỨU THẾ Ở TRONG HỌ chỉ cho, khi Ngài nói trước về sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế và sự vinh quang sau đó.


1 Giăng 2:27-28

27 Về phần các con, SỰ XỨC DẦU CÁC CON ĐÃ NHẬN NƠI NGÀI VẪN Ở TRONG CÁC CON và các con không cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng sự xức dầu dạy dỗ các con mọi sự và sự xức dầu là thật, không phải giả dối. Như sự xức dầu ấy đã dạy các con, HÃY Ở TRONG NGÀI.

28 Vậy, giờ đây, hỡi các con bé nhỏ! HÃY Ở TRONG NGÀI, để chúng ta có lòng tin quyết LÚC NGÀI HIỆN ĐẾN, chứ không hổ thẹn trốn tránh Ngài khi Ngài quang lâm.


Khải Huyền 3:20 - Này, TA ĐỨNG BÊN CỬA MÀ GÕ; nếu ai NGHE TIẾNG TA mà mở cửa ra, TA SẼ VÀO VỚI NGƯỜI ẤY; Ta sẽ ăn tối với người, và người với Ta.


Khải Huyền 5:6 - Tôi lại thấy Chiên Con đứng giữa Ngai và bốn sinh vật, ngay giữa các trưởng lão, CHIÊN CON như đã bị giết, CÓ BẢY SỪNG VÀ BẢY MẮT, TỨC LÀ BẢY LINH MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI SAI ĐI KHẮP MẶT ĐẤT.


Khải Huyền 22:1 - Rồi thiên sứ chỉ cho tôi xem SÔNG NƯỚC HẰNG SỐNG trong như pha lê CHẢY RA TỪ NGAI ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ NGAI CHIÊN CON,

bottom of page