top of page

Đức Chúa Trời là Tình Yêu Thương

Bài 2

Đang làm

Chỉ có Đức Chúa Trời mới tốt lành?

Trong sách Ma-thi-ơ 19:17, chúng ta tìm thấy một chân lý rất cơ bản về Đức Chúa Trời. Đây là những gì Chúa Giêsu phán: "... Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi, đó là Đức Chúa Trời ".

bottom of page