testing22

testingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtesting

34 Vì Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thì truyền rao lời của Đức Chúa Trời và được Ngài ban Thánh Linh vô hạn. 35 CHA YÊU CON và đã trao mọi sự vào tay Con. 36 AI TIN CON THÌ ĐƯỢC SỰ SỐNG VĨNH PHÚC; AI KHÔNG CHỊU VÂNG PHỤC CON THÌ CHẲNG ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐÂU, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn trên người đó!”Giăng 5:26 - Vì chính Cha có Sự Sống trong Ngài, nên Ngài cũng đã ban cho CON có Sự Sống trong mình.Giăng 5:43 - CHÍNH TA ĐÃ NHÂN DANH CHA TA mà đến nhưng các ngươi không tiếp nhận Ta; nếu có người nào khác lấy danh nghĩa riêng mà đến thì các ngươi lại đón tiếp!Giăng 6:68-69

68 Si-môn Phê-rơ đáp: “Thưa Chúa, chúng con còn theo ai nữa? Chúa có lời sự sống vĩnh phúc! 69 Chúng con đã tin và biết chắc CHÍNH CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.”Giăng 10:36 - thì Đấng được Cha biệt riêng ra thánh và sai đến trần gian chỉ nói: TA LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI, tại sao các ngươi tố cáo Người là phạm thượng?Giăng 11:4 - Khi nghe tin, Đức Giê-su lại bảo: “Bệnh này không đến nỗi phải chết, nhưng việc xảy ra để Đức Chúa Trời được hiển vinh và CON CỦA NGÀI cũng nhờ đó được hiển vinh!”