testing3333

testingtestingtestingtestingtestingCông Vụ 9:20 - Lập tức ông vào các hội đường truyền giảng rằng ĐỨC GIÊ-SU CHÍNH LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI.Rô-ma 1:9 - Vì Đức Chúa Trời, Đấng tôi hết lòng phụng sự trong việc rao giảng PHÚC ÂM VỀ CON NGÀI, chứng giám cho tôi rằngRô-ma 8:3 - Vì điều mà Kinh Luật không làm được bởi đã bị xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm bằng cách SAI CON NGÀI đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,Ê-phê-sô 1:3 - Chúc tụng ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-SU, Chúa chúng ta, là Đấng đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế.Ga-la-ti 2:20 - Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi CON ĐỨC CHÚA TRỜI, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.Ga-la-ti 4:4 - Nhưng đến đúng thời kỳ viên mãn ĐỨC CHÚA TRỜI SAI CON NGÀI đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới Kinh Luật,Ga-la-ti 4:6 - Vì anh chị em là con nên Đức Chúa Trời sai THÁNH LINH CỦA CON NGÀI ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: A-ba, Cha ơi!Cô-lô-se 1:13-15

13 Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và đưa chúng ta vào Vương Quốc của Con yêu dấu Ngài. 14 Trong Đức Con chúng ta được cứu chuộc và tha tội. 15 ĐỨC CON LÀ HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ HÌNH, là trưởng nam trên tất cả vạn vật.1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10

9 Vì chính họ thuật lại thể nào anh chị em đã tiếp đón chúng tôi, thể nào anh chị em đã quay về với Đức Chúa Trời và từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10 Và để chờ đợi CON NGÀI từ trên trời là Con mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.Hê-bơ-rơ 1:1-5

1 Ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. 2 Đến những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời lại phán dạy chúng ta bởi ĐỨC CON mà Ngài đã lập lên kế thừa vạn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. 3 CON LÀ PHẢN ẢNH CỦA VINH QUANG NGÀI, LÀ HÌNH ẢNH TRUNG THỰC CỦA BẢN THỂ NGÀI. Dùng lời quyền năng mình, Ngài duy trì vạn vật. Sau khi hoàn thành cuộc thanh tẩy tội lỗi, Con ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm trên các tầng trời. 4 CON NGÀI cao quý hơn các thiên sứ, như danh của Con thừa hưởng cũng cao hơn danh của các thiên sứ vậy.

5 Vì có bao giờ một thiên sứ nào được Đức Chúa Trời bảo:

“NGƯƠI LÀ CON TA,
NGÀY NAY TA ĐÃ SINH NGƯƠI”

HOẶC

“TA SẼ LÀM CHA NGƯỜI
VÀ NGƯỜI SẼ LÀM CON TA.”