top of page

Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi

Giăng 4:24 cho thấy rằng người đàn bà mà Chúa Giê-su gặp bên giếng Gia-cốp đã không hiểu đúng về bản chất của Đức Chúa Trời. Quan niệm của bà về Đức Chúa Trời là Ngài bị giới hạn trong những thời điểm và địa điểm nhất định. Lời tuyên bố của Chúa Giê-su không chỉ tiết lộ bản chất thật của Đức Chúa Trời, mà còn tập trung vào bản chất thật của sự thờ phượng. Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi những quan niệm sai lầm của tâm trí loài người, Ngài cũng không thể bị coi là tài sản độc quyền của bất kỳ quốc gia, dân tộc hay nhóm tôn giáo nào. Thờ phượng Đức Chúa Trời trong tâm linh và lẽ thật bao gồm việc nhận biết tất cả những điều này và thừa nhận chúng trong sự thờ phượng của chúng ta.

Kinh thánh cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời ở nơi cao và thánh khiết của Ngài, không ở trong trạng thái không hoạt động, không ở trong im lặng và cô độc, nhưng được bao quanh bởi vạn thiên sứ và các thiên thể, tất cả luôn sẵn lòng làm theo ý muốn của Ngài. Qua những sứ giả này, Ngài có thể giao tiếp tích cực với mọi vật trong quyền thống trị của Ngài. Nhờ Thánh Linh của Ngài và các thiên sứ, Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi.

Vì Đức Chúa Trời là Đấng thần linh, nên Ngài không bị giới hạn như loài người chúng ta. Chúng ta có thể thờ phượng Ngài ở bất kỳ các nơi mà không hề bị giới hạn ở bất kỳ nơi cụ thể nào.

bottom of page