top of page

Công Bình bởi Đức Tin

Bài 1 - Sự công bình là gì?

Sự công bình là một món quà được ban cho chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ. Sự công bình này bao gồm:

Sự kết thúc của Luật Pháp. (Rô-ma 10:4)

Rô-ma 10:4 - Vì Đấng Christ là sự kết thúc của Luật Pháp trong việc ban sự công chính cho những người tin.

bottom of page